GDPRDin personliga integritet.

Trygg hantering av dina personuppgifter.


Personuppgifter

Åsa Firth värnar om en hög nivå av skydd för mina klienters personliga integritet. Ditt förtroende är viktigt för mig och jag vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till mig. General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning, som den 25 maj 2018 ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Åsa Firth vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade och jag tycker det är viktigt att du tar del av dem.

Mitt löfte till dig:

  • Att förvara dina personuppgifter enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver
  • Att aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke
  • Att göra det enkelt för dig att avsäga dig vidare marknadsföring och/eller kontakt

Inledning – vad är personuppgifter?
Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Åsa Firth är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller mig. Personuppgifter hanteras alltid med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Åsa Firth tillämpar, hur jag hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakt.

Insamling av personuppgifter
Åsa Firth samlar in personuppgifter då du själv lämnar dessa till mig, exempelvis via hemsidans kontaktformulär, på fysiska blanketter, i kontakt via e-post, brev eller telefon, samt personliga rekommendationer.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som Åsa Firth vanligtvis samlar in är:

  • Klientinformation, exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress, personnummer, val av kommunikationskanal.
  • Sjukdomshistoria, anledningen till att sjukdomshistoria samlas in är att Åsa Firth behöver veta om du behöver ytterligare stöd utöver det Åsa Firth, som din coach eller Lightning Process instruktör, kan ge dig. Vänligen notera att Åsa Firth inte har någon medicinsk träning.
  • Samtycke, för att försäkra mig att du får den information du vill ha.

Ändamål och legala grunder
Åsa Firth samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med klienten. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Åsa Firth för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för mitt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kontakt med mina klienter. När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot vidare marknadsföring genom e-post eller telefon. I alla mina e-postmeddelanden finns en länk där du kan avsäga dig vidare marknadsföring. Vid marknadsändamål används aldrig personuppgifter gällande sjukdomshistoria.

Säkerhet
Åsa Firth vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Incidenter gällande personuppgifter anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

Överlämning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Dock lämnas personuppgifter av kursdeltagare i Lightning Process vid samtycke ut till Lightning Process huvudkontor i London, England.

Rättigheter
Klienten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Åsa Firth. Klienten kan även begära rättelse. Klienten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på̊ intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring. Klient som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela Åsa Firth som då upphör med detta. Klienten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som klienten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Klient som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Gallring
Åsa Firth bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Efter avslutad klientrelation sparas dina uppgifter inte längre än 24 månader. Dock kan uppgifterna i de flesta fall sparas även därefter för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. När det inte längre finns någon rättslig grund att spara personuppgifter raderas de permanent.

Cookies

Måste jag tillåta cookies?
Om du vill besöka sidan men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?
Denna webbplats använder cookies för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka så sparas inställningarna med hjälp av cookies.

Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Tredjepartscookies
Hemsidan har inga inbyggda funktioner som sätter tredjepartcookies.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Mer information om cookies
Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsen (PTS) webbplats. De är även tillsynsmyndighet.

Ändringar
Om det sker förändringar i Åsa Firths policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med klient gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakter
Åsa Firth är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter jag behandlar. Frågor gällande personuppgiftsbehandling kan ställas via e-post på asa@asafirth.se eller telefon 0738702562. Begäran om registerutdrag skickas till Åsa Firth, Motalagatan 18c, 592 32 Vadstena.

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2023-01-26.

Framgång är att tycka om dig själv, att tycka om det du gör, och att tycka om hur du gör det.

Maya Angelou